Kategoriarkiv: GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2024

Stemningsbilleder generalforsamling 21. marts 2024

Referat af Sjællandske Livregiments Soldaterforenings generalforsamling 21. marts 2024 kl. 1800 i Peder Aalborgstuen.

Formanden bød velkommen, til de fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. Der var 23 stemmeberettigede mødt frem, inkl. bestyrelsen. Deltagerliste findes i referatmappe.

1.

Formanden foreslog Jan Reinhold som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.

Michael Rosenbæk blev godkendt som referent.

Der blev udpeget 2 som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne meddele, at indvarslingen til generalforsamlingen fuldt ud overholdt foreningens love.

2.                  

Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

Beretningen:

GENERALFORSAMLING 23/3-23

Formandens beretning

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder 1 formandsmøde i DSL og 1 bladudvalgsmøde.

Vi har været ude med fanen i alt 8 gange.

Der er på nuværende tidspunkt 171 betalende medlemmer. Det går jo den forkerte vej og det vil vi prøve at rette op på. Hvis nogen af de tilstedeværende kender gamle soldaterkammerater som ikke er medlem så forsøg at overtale dem og evt. tage dem med i Stuen lade dem se vores hjemmeside eller bare melde sig under fanerne.

9-9-23 havde vi jubilarstævne og vi fik her indviet vores nye Beach flag. Selve stævnet gik rigtigt godt og det var rart at møde gamle soldaterkammerater.

18-9-23 var jeg til indvielse af den nye vagt med efterfølgende reception og rundvisning i vagten.

30-9-23 deltog Jørgen Blinaa Brian og jeg ved KFUM årsmøde med start Sct. Mikkels Kirke i Slagelse som var fyldt til randen. Herefter kørte vi ud til soldaterhjemmet ved kasernen hvor vi fik en lettere frokost.

I OKT-måned fik vi ny ansvarshavende redaktør på bladet og hun hedder Søs Stadil. Bladet der udkom i DEC var noget roderi med bestyrelses adresser men dette er blevet rettet og det tager jeg på mine skuldre da jeg ikke har læst korrekt korrektur..

Jeg vil slutte min beretning med at takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde og en tak for alle de timer de bruger i fritiden for foreningen. Tak.

Tapper og Tro.

Valde Formand

3.

Kasseren aflagde det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabet fra det forgangne har krævet mange menneskelige ressourcer fra kasseren for at få kontingentet fra foreningens medlemmer.

En meget detaljeret regnskabsopstilling udviste et pænt overskud. Enkelte posteringer blev trukket frem og gennemgået i detaljer. Økonomisk er foreningen velstillet. Regnskabet kan ses i referatmappen.

Kontingentet vil fortsat være 200,- kr.

Kasseren fremsatte forslag til budget for det kommende år hvor der bl.a. er afsat et beløb til forskønnelse af Peder Aalborgstuen, blad til medlemmerne, udadrettede mødeaktiviteter samt tanker om tilskud til medlemmernes forplejning ved årets jubilarstævne. Budget kan ses i referatmappen.

Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt og der var ros fra forsamlingen til kasseren for et godt stykke arbejde i 2023.

Regnskabet blev godkendt.

4.

Bevillingshaveren orienterede herefter om Peder Aalborgstuens virke og økonomi.

ÅRET 2023 -2024 I PEDER AALBORGSTUEN

Her i stuen er året traditionen tro gået godt Dette takket være de unge soldater m/k, som besøger stuen. Nogle uger mere travlt end andre. Tak for det.

Vi har også haft en bod til HJV – koncerten på kasernen.

Jeg har også haft den store glæde, at hilse på nogle ”ældre” krigere. Det er bare så skønt, at de møder frem.

Vi har i perioden omsat for over kr. 60.000, – en fremgang fra sidste år.

Jeg vil gerne fremhæve HESK/GHR som besøger stuen rigtigt meget. De er flinke til at hjælpe med oprydning.

Stuen er som bekendt åben hver tirsdag fra kl. 18.30 til ca. 22.00.

Palle

5.

Indkommet forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Der var en enkelt redaktionel ændring fra et enkelt sted stod der ”love” som blev ændret til ”vedtægter”

6.

Valg.                                                                             

a. Valg af formand for 2 år til 2026

    På valg er Valde.

    Valde blev genvalgt.

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år til 2026. På valg er Palle.

    Palle blev genvalgt.  

c. Valg af bestyrelses suppleant for 2 år til 2026. På valg er Torben.

    Torben blev genvalgt.

c. Valg af revisor for 2 år til 2026. Finn modtager ikke genvalg.

    C.S. Larsen og Hans Erik Hansen blev valgt.

d. Valg af revisorsuppleant for 2 år til 2026.

    Jan Reinholdt blev valgt

e. valg af fanebærer.

    Jørgen Blinaa blev valgt for 2 år til 2026         

d. Valg af fanebærer suppleant for 2 år til 2026

    Michael Rosenbæk blev valgt.

7.

Eventuelt.   

Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevisninger og medlemsmedaljer:

50 års hæders tegn medaljen. Helmer og Hans Erik fik medaljen udleveret.

40 års hæders tegn medaljen. Ejner Mortensen fik medaljen udleveret.

Der var flere mulige hæderstegn medaljer til udlevering med de pågældende kunne ikke deltage denne aften. Medaljen vil blive overrakt af formanden senere.

Herefter blev Helmer Christensen og Finn Andersen kaldt frem og fik overrakt en gavekurv for deres virke i foreningen.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for god løsning af opgaven.

Michael Rosenbæk                     John Valde Lindgren                            Jan Reinhold

Referent                                                  Formand                                                 Dirigent