Kategoriarkiv: GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2023

Stemningsbilleder generalforsamling 23. marts 2023

Referat af Sjællandske Livregiments Soldaterforenings generalforsamling 23. marts 2023 i Peder Aalborgstuen.

Formanden bød velkommen, til de fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. Der var 18 stemmeberettigede mødt frem, inkl. bestyrelsen. Deltagerliste findes i referatmappe.

1.

Formanden foreslog Jan Reinhold som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.

Michael Rosenbæk blev godkendt som referent.

Der blev udpeget 2 som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne meddele, at indvarslingen til generalforsamlingen fuldt ud overholdt foreningens love.

2.                  

Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

Beretningen:

GENERALFORSAMLING 23/3-23

Formandens beretning

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder 1 formandsmøde i DSL og 1 bladudvalgsmøde.

Vi har været ude med fanen i alt 8 gange.

Vi har haft en delegation i Finland til Nordisk Stævne. Anette Palle og Mogens deltog.

Hjemmesiden er oppe og køre igen.

Jeg er blevet redaktør på bladet Gardehusaren i stedet for Hans-Erik som ønsker af afgive posten. Jeg glæder mig til denne opgave.

Der er blevet afholdt jubilarstævne 27. august 2022.

Vores forening har en sund økonomi som vi kan være stolte af. Det samme gælder for Peder Aalborg stuen.

Vi låner stuen ud til forskellige arrangementer og vi hr været nødsaget til at udfærdige et regelsæt for lån af stuen.

Året sluttede lidt kedeligt da vores æresmedlem Jørgen Jørgensen er aftrådt til Ryes Brigade. Jørgen og jeg var ude med fanen til begravelsen.

Jeg vil slutte min beretning med at takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde. Tak.

Tapper og Tro.

Valde Formand

3.

Kasseren aflagde det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabet fra det forgangne har krævet mange menneskelige ressourcer fra kasseren for at få kontingentet fra foreningens medlemmer. Bestyrelsen arbejder dog på en løsning vedr. kontingent inddrivelse.

En meget detaljeret regnskabsopstilling udviste et pænt overskud. Enkelte posteringer blev trukket frem og gennemgået i detaljer. Økonomisk er foreningen velstillet. Regnskabet kan ses i referatmappen.

Dags dato 202 betalende medlemmer.

Kontingentet vil fortsat være 200,- kr.

Kasseren fremsatte forslag til budget for det kommende år hvor der bl.a. er afsat et beløb til forskønnelse af Peder Aalborgstuen, blad til medlemmerne, udadrettede mødeaktiviteter samt tanker om tilskud til medlemmernes forplejning ved årets jubilarstævne. Budget kan ses i referatmappen.

Kontingent kan stadig betales via Mobile Pay. Man kan fortsat betale som hidtil.          

Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt og der var ros fra forsamlingen til kasseren for et godt stykke arbejde i 2022.

Regnskabet blev godkendt.

4.

Bevillingshaveren orienterede herefter om Peder Aalborgstuens virke og økonomi.

ÅRET 2022 -2023 I PEDER AALBORGSTUEN

Her i stuen er året traditionen tro gået godt trods Corona. Dette takket være de unge soldater m/k, som besøger stuen. Nogle uger mere travlt end andre. Tak for det.

Jeg har også haft den store glæde, at hilse på nogle ”ældre” krigere. Det er bare så skønt, at de møder frem.

Vi har i perioden omsat for kr. 55.000, –

Jeg vil gerne fremhæve HESK/GHR som besøger stuen rigtigt meget. De er flinke til at hjælpe med oprydning.

Stuen er som bekendt åben hver tirsdag fra kl. 18.30 til ca. 22.00.

Palle

5.

Indkommet forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

6.

Valg.                                                                             

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år til 2024

    På valg er Anette Nielsen og Michael Rosenbæk

    Anette og Michael blev genvalgt.

    Til den ledige bestyrelsespost blev Brian Hvid valgt for 2 år.

Valg som bestyrelses suppleant.

Til den ledige bestyrelses suppleant blev Jørgen Blinaa valgt for 2 år.

Torben Olsen blev valgt for 1 år.

c. Valg af kasserer for 2 år til 2024

    Hans-Erik Bonde ønsker ikke genvalg. Foreningen foreslog Tom Pedersen som blev valgt for 2 år.

d. valg af revisor.

    Hans-Erik Hansen modtager genvalg.

e. valg af fanebærer.

    Jørgen Blinaa blev valgt for 1 år til 2024

d. Valg af fanebærer suppleant for 2 år til 2024

    Michael Rosenbæk blev valgt.

7.

Eventuelt.   

Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevisninger og medlemsmedaljer:

25 års medaljen. Michael Rask og Jesper Hovgaard fik medaljen udleveret.

Herefter blev Hans Erik Bonde kaldt frem og fik overrakt en gavekurv for hans virke i foreningen.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for god løsning af opgaven.

Michael Rosenbæk                     John Valde Lindgren                            Jan Reinhold

Referent                                                  Formand                                                 Dirigent                                                                        

Generalforsamling 2022

Stemningsbilleder Generalforsamling 24. marts 2022.

Referat af GENERALFORSAMLING 2022

Referat af Sjællandske Livregiments Soldaterforenings generalforsamling 24. marts 2022 i Peder Aalborgstuen.

Næstformanden bød velkommen, idet formanden grundet sygdom ikke var til stede, til de fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. Der var 17 stemmeberettigede mødt frem, inkl. bestyrelsen. Deltagerliste findes i referatmappe.

1.
Næstformanden foreslog Mogens Pagh som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
Michael Rosenbæk blev godkendt som referent.
Der blev udpeget 2 som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne meddele, at indvarslingen til generalforsamlingen fuldt ud overholdt foreningens love.

2.
Næstformanden aflægger beretning for det forløbne år.
Beretningen:
GENERALFORSAMLING 24/3-22
Formandens beretning
Er rigtig stor hilsen fra Helmer til jer alle sammen. Helmer har det ikke godt. Han har været forbi sygehuset og sidder nu i kørestol.

I DSL er der pr. 31/12 2021 28.702 medlemmer.
Der har været afholdt formandsmøder i DSL og 1 landsrådsmøde. I forbindelse med Landsrådsmødet vil DSL og jeg gerne takke Palle for at have holdt åbent i Peder Aalborg stuen.

Jubilarstævnet blev afholdt 11. september 2021 hvor jeg havde den ære at føre fanekommandoet ind på paradepladsen.

Vi har i årets løb 2021 holdt 4 – 5 bestyrelsesmøder.

Tak til bestyrelsen for deres arbejde. Tak til arbejdsgruppen bag renovering af Stuen og tak til Palle for hans store arbejde i Stuen hver tirsdag.

Jeg vil igen rette en stor tak til bestyrelsens medlemmer. Uden dem – ingen forening,
En stor tak Gardehusarregimentet, Danske Gardehusarforeninger og Danske Soldaterforeningers Landsråd for et godt samarbejde.
Næstformanden modtog på bestyrelsens vegne store klapsalver for arbejdet. Dirigenten tog herefter beretningen til efterretning.

3.
Kasseren aflagde det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
Regnskabet fra det forgangne har krævet mange menneskelige ressourcer fra kasseren for at få kontingentet fra foreningens medlemmer. Bestyrelsen arbejder dog på en løsning vedr. kontingent inddrivelse.
En meget detaljeret regnskabsopstilling udviste et pænt overskud. Enkelte posteringer blev trukket frem og gennemgået i detaljer. Økonomisk er foreningen velstillet. Regnskabet kan ses i referatmappen.
Dags dato 206 betalende medlemmer.
Kontingentet vil fortsat være 200,- kr.
Kasseren fremsatte forslag til budget for det kommende år hvor der bl.a. er afsat et beløb til forskønnelse af Peder Aalborgstuen, blad til medlemmerne, udadrettede mødeaktiviteter samt tanker om tilskud til medlemmernes forplejning ved årets jubilarstævne. Budget kan ses i referatmappen.
Kontingent kan stadig betales via Mobile Pay. Man kan fortsat betale som hidtil.
Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt og der var ros fra forsamlingen til kasseren for et godt stykke arbejde i 2020/2022.

Herefter meddelte kasseren at foreningen giver en øl senere.

4.
Bevillingshaveren orienterede herefter om Peder Aalborgstuens virke og økonomi.

ÅRET 2021 I PEDER AALBORGSTUEN

Her i stuen er året traditionen tro gået godt trods Corona. Dette takket være de unge soldater m/k, som besøger stuen. Nogle uger mere travlt end andre. Tak for det.
Jeg har også haft den store glæde, at hilse på nogle ”ældre” krigere. Det er bare så skønt, at de møder frem.
Jeg vil gerne fremhæve HESK/GHR som besøger stuen rigtigt meget. De er flinke til at hjælpe med oprydning.
Stuen er som bekendt åben hver tirsdag fra kl. 18.30 til ca. 22.00.
Palle

5.
Indkommet forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

6.
Valg.
a. Valg af formand for 2 år til 2024
På valg er Helmer Christensen.
Helmer ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Valde (John Lindgren) som pt er næstformand som ny formand. Valde blev valgt som ny formand.

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år til 2024
På valg er Palle Piil og Mogens Pagh
Begge blev genvalgt.

Den ledige plads som bestyrelsesmedlem/næstformand.
Bestyrelsen foreslår Anette til denne funktion. Anette blev valgt.

Valg som bestyrelses suppleant.
Finn Ib var på valg.
Finn Ib ønsker ikke genvalg. Brian Hvid blev valgt.

c. Valg af revisor for 2 år til 2024
Finn Andersen blev genvalgt. Hans Erik Hansen blev valgt.

d. valg af revisor suppleant.
Der blev ikke fundet en suppleant.

d. Valg af fanebærer og fanebærer suppleant for 2 år til 2024
På valg er Michael Rosenbæk og Johnny Petersen
Begge blev genvalgt.

e.

7.
Eventuelt.

Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevisninger og medlemsmedaljer:

40 års medaljen til Verner Lunddorf Sørensen. Verner var ikke mødt op så han får sendt medaljen.

25 års medaljen. Ejvind Jørgensen fik medaljen udleveret.

Herefter blev Hans Erik Bonde kaldt frem og fik overrakt æresbevisningen ”Æresmedlem af Sjællandske Livregiments Soldaterforening”

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til næstformanden/formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for god løsning af opgaven.

Herefter blev budt på lidt vådt og tørt.

Michael Rosenbæk/Referent

John Lindgren/Formand

Mogens Pagh/Dirigent

Anette Nielsen/Næstformand

BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

Efter valg med enstemmig afgørelse på general-
forsamlingen 24.3.2022 fik bestyrelsen følgende
udseende:

John Lindgren (VALDE), formand
Anette Nielsen, næstformand og bestyrelsesmedlem
Hans-Erik Bonde, kasserer
Michael Rosenbæk, bestyrelsesmedlem og fanebærer
Palle Piil Jensen, bestyrelsesmedlem
Mogens Pagh, bestyrelsesmedlem
Brian Hvid, bestyrelsessuppleant
Finn Andersen, revisor
Hans Erik Hansen, revisor
Jørgen Blinaa, fanebærersuppleant
Johnny Petersen, fanebærersuppleant og webmaster.

For stor foto/tekst tryk på indslag.

Kilde/SJLR