Alle indlæg af Johnny Petersen

Ejvind Jørgensen

Medlem 6888 Ejvind Jørgensen er efter længere tids hård sygdom afgået ved døden. Ejvind blev indkaldt i 1965 og blev medlem af foreningen i 1997. Ejvind var i mange år ansat ved smørehallen på Antvorskov Kaserne, han modtog sidste år foreningens 25 års medlems tegn. TAPPER OG TRO

* 2.9.1946 † 8.5.2023

Foreningen sender i den for familien så svære tid et.

Ære være Ejvind Jørgensens minde

4. maj 2023

Stemningsbilleder fra kransenedlæggelse Rosengade Slagelse

Fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening deltog Michael Rosenbæk og Jørgen Blinaa

Torsdag 4. maj 2023 kl. 18:50 – 19:30

Kl. 18.50 Faner klar ved Sct. Mikkels kirke.

Kl. 19.00 Musikkorps spiller på plænen ved monument.

Kl. 19.08 Fanekommando afmarch, bag om kirken.
              Nedlæggelse af kranse.
              Musikkorps spiller Frihedssangen.

Kl. 19.20 Faner på plads i våbenhus.

Kl. 19.30 Gudstjeneste begynder.

Fotokilde/Johnny Petersen Sjællandske Livregiments Soldaterforening

DYBBØLDAGEN 2023

Dybbøldagen 18. april 2023

Det er i dag 159 år siden, at kampene brusede på Dybbøl Banke.

Dybbøldagen 2023 med deltagelse af både danske og tyske soldater

Dybbøldagen markeres, for at mindes soldaterne, der faldt under stormen på Dybbøl 18. april 1864.

Fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening deltog John Lindgren og Jørgen Blinaa

Fra De Danske Forsvarsbrødre Slagelse deltog Anette Pedersen og Niels Erik Hechmann Madsen

Herunder stemningsbilleder fra Dybbøldagen 2023.

Fotokilde hdssj@hjv.dk og Svend-Erik Boysen DKsyd TV

Generalforsamling 2023

Stemningsbilleder generalforsamling 23. marts 2023

Referat af Sjællandske Livregiments Soldaterforenings generalforsamling 23. marts 2023 i Peder Aalborgstuen.

Formanden bød velkommen, til de fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. Der var 18 stemmeberettigede mødt frem, inkl. bestyrelsen. Deltagerliste findes i referatmappe.

1.

Formanden foreslog Jan Reinhold som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.

Michael Rosenbæk blev godkendt som referent.

Der blev udpeget 2 som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne meddele, at indvarslingen til generalforsamlingen fuldt ud overholdt foreningens love.

2.                  

Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

Beretningen:

GENERALFORSAMLING 23/3-23

Formandens beretning

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder 1 formandsmøde i DSL og 1 bladudvalgsmøde.

Vi har været ude med fanen i alt 8 gange.

Vi har haft en delegation i Finland til Nordisk Stævne. Anette Palle og Mogens deltog.

Hjemmesiden er oppe og køre igen.

Jeg er blevet redaktør på bladet Gardehusaren i stedet for Hans-Erik som ønsker af afgive posten. Jeg glæder mig til denne opgave.

Der er blevet afholdt jubilarstævne 27. august 2022.

Vores forening har en sund økonomi som vi kan være stolte af. Det samme gælder for Peder Aalborg stuen.

Vi låner stuen ud til forskellige arrangementer og vi hr været nødsaget til at udfærdige et regelsæt for lån af stuen.

Året sluttede lidt kedeligt da vores æresmedlem Jørgen Jørgensen er aftrådt til Ryes Brigade. Jørgen og jeg var ude med fanen til begravelsen.

Jeg vil slutte min beretning med at takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde. Tak.

Tapper og Tro.

Valde Formand

3.

Kasseren aflagde det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabet fra det forgangne har krævet mange menneskelige ressourcer fra kasseren for at få kontingentet fra foreningens medlemmer. Bestyrelsen arbejder dog på en løsning vedr. kontingent inddrivelse.

En meget detaljeret regnskabsopstilling udviste et pænt overskud. Enkelte posteringer blev trukket frem og gennemgået i detaljer. Økonomisk er foreningen velstillet. Regnskabet kan ses i referatmappen.

Dags dato 202 betalende medlemmer.

Kontingentet vil fortsat være 200,- kr.

Kasseren fremsatte forslag til budget for det kommende år hvor der bl.a. er afsat et beløb til forskønnelse af Peder Aalborgstuen, blad til medlemmerne, udadrettede mødeaktiviteter samt tanker om tilskud til medlemmernes forplejning ved årets jubilarstævne. Budget kan ses i referatmappen.

Kontingent kan stadig betales via Mobile Pay. Man kan fortsat betale som hidtil.          

Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt og der var ros fra forsamlingen til kasseren for et godt stykke arbejde i 2022.

Regnskabet blev godkendt.

4.

Bevillingshaveren orienterede herefter om Peder Aalborgstuens virke og økonomi.

ÅRET 2022 -2023 I PEDER AALBORGSTUEN

Her i stuen er året traditionen tro gået godt trods Corona. Dette takket være de unge soldater m/k, som besøger stuen. Nogle uger mere travlt end andre. Tak for det.

Jeg har også haft den store glæde, at hilse på nogle ”ældre” krigere. Det er bare så skønt, at de møder frem.

Vi har i perioden omsat for kr. 55.000, –

Jeg vil gerne fremhæve HESK/GHR som besøger stuen rigtigt meget. De er flinke til at hjælpe med oprydning.

Stuen er som bekendt åben hver tirsdag fra kl. 18.30 til ca. 22.00.

Palle

5.

Indkommet forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

6.

Valg.                                                                             

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år til 2024

    På valg er Anette Nielsen og Michael Rosenbæk

    Anette og Michael blev genvalgt.

    Til den ledige bestyrelsespost blev Brian Hvid valgt for 2 år.

Valg som bestyrelses suppleant.

Til den ledige bestyrelses suppleant blev Jørgen Blinaa valgt for 2 år.

Torben Olsen blev valgt for 1 år.

c. Valg af kasserer for 2 år til 2024

    Hans-Erik Bonde ønsker ikke genvalg. Foreningen foreslog Tom Pedersen som blev valgt for 2 år.

d. valg af revisor.

    Hans-Erik Hansen modtager genvalg.

e. valg af fanebærer.

    Jørgen Blinaa blev valgt for 1 år til 2024

d. Valg af fanebærer suppleant for 2 år til 2024

    Michael Rosenbæk blev valgt.

7.

Eventuelt.   

Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevisninger og medlemsmedaljer:

25 års medaljen. Michael Rask og Jesper Hovgaard fik medaljen udleveret.

Herefter blev Hans Erik Bonde kaldt frem og fik overrakt en gavekurv for hans virke i foreningen.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for god løsning af opgaven.

Michael Rosenbæk                     John Valde Lindgren                            Jan Reinhold

Referent                                                  Formand                                                 Dirigent                                                                        

Mogens Pagh

Kalle Nilausen

I forbindelse med Veteranforening Nordvestsjællands oprettelse for snart 10 år siden var Mogens en del af den gruppe, som arbejdede hårdt for, at det skulle lykkes. Det var derfor en meget stor glæde for mig, at Mogens blev min næstformand og senere overtog formandsposten efter mig. Mogens var igennem en del år en fantastisk formand indtil sygdom ramte ham. Trods dette svigtede han aldrig – når “tjenesten” kaldte på ham. Det har været en ære og privilegie at lære Mogens at kende. Hvil i fred kære regimentskammerat.

John Lindgren Formand for Sjællandske Livregiments Soldaterforening

Kære alle, det er med sorg at jeg som formand for Sjællandske Livregiments soldaterforening må meddele at vores mangeårig bestyrelsesmedlem Mogens Pagh er afgået til Ryes Brigade Mogens sov ind i går. Jeg husker Mogens som en rigtig hyggelig mand og altid glad med et godt smil på læberne. Mogens har været bestyrelsesmedlem i mange år samt dirigent til vores generalforsamlinger. Mogens vil blive savnet.

* 3.1.1947 † 12.2.2023

Foreningen sender i den for familien så svære tid et.

Ære være Mogens Paghs minde

Knud Egon Pedersen

Foreningens medlem 631 983 Knud Egon Pedersen, Benløse, er i en alder af 78 år, og efter kort tids sygdom, 4.3.2023 stille sovet ind. Knud blev indkaldt til SRKKMP/II/Sjællandske Livregiment på den gamle Slagelse Kaserne den 4. maj 1964. Kompagniet, som ca. 4 uger efter indkaldelsen afgav det meste af den værnepligtige styrke i 3 uger til roelugning på de vestsjællandske bøndergårde. Knud blev senest medlem af soldaterforeningen 2009.

Foreningens bestyrelse sender i den for familien så svære tid et

Æret være Knud Egon Pedersens minde.

Sankelmark 2023

Flensborg den 6.2.2023, efter 2. års Coronafravær var Sjællandske Livregiments Soldaterforening tilbage i Flensborg for at deltage i 1864 mindemarchen Sankelmark, på turen deltog Michael Rosenbæk og Johnny Petersen, samt en gammel kending fra SJLR Leif Larsen, men dagen startede på Sønderborg Kaserne, hvor Leif Larsen var klar med morgenmad, et dejligt gensyn med kasernen, som kommunen har købt en del af. Kl. 09.30 var vi klar til at gå mindemarchen sammen med 400 andre der var mødt frem. Vi gik fra Flensborg til Parkplatz Sankelmarker See, undervejs blev der lagt kranse ved de 3. mindesmærker

Kilde/Sjællandske Livregiments Soldaterforening/Das Stammkomitee von 1864 e. V.