Alle indlæg af Hans-Erik Bonde

4. maj Slagelse

Sjællandske Livregiments Soldaterforening var her til aften i byen for at mindes 4. maj ved
mindesmærket på Rosengade i Slagelse, hvor der er navne på 21. frihedskæmpere, som betalte den højeste pris.

Fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening deltog Jørgen Blinaa, Michael   Rosenbæk og Johnny Petersen.

Til dem der gav deres liv, ære være deres minde.

Herunder stemningsbilleder fra begivenheden.

For stor tekst/foto tryk på indslag.

Kilde/SJLR

Generalforsamling 2022

Stemningsbilleder Generalforsamling 24. marts 2022.

Referat af GENERALFORSAMLING 2022

Referat af Sjællandske Livregiments Soldaterforenings generalforsamling 24. marts 2022 i Peder Aalborgstuen.

Næstformanden bød velkommen, idet formanden grundet sygdom ikke var til stede, til de fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. Der var 17 stemmeberettigede mødt frem, inkl. bestyrelsen. Deltagerliste findes i referatmappe.

1.
Næstformanden foreslog Mogens Pagh som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
Michael Rosenbæk blev godkendt som referent.
Der blev udpeget 2 som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne meddele, at indvarslingen til generalforsamlingen fuldt ud overholdt foreningens love.

2.
Næstformanden aflægger beretning for det forløbne år.
Beretningen:
GENERALFORSAMLING 24/3-22
Formandens beretning
Er rigtig stor hilsen fra Helmer til jer alle sammen. Helmer har det ikke godt. Han har været forbi sygehuset og sidder nu i kørestol.

I DSL er der pr. 31/12 2021 28.702 medlemmer.
Der har været afholdt formandsmøder i DSL og 1 landsrådsmøde. I forbindelse med Landsrådsmødet vil DSL og jeg gerne takke Palle for at have holdt åbent i Peder Aalborg stuen.

Jubilarstævnet blev afholdt 11. september 2021 hvor jeg havde den ære at føre fanekommandoet ind på paradepladsen.

Vi har i årets løb 2021 holdt 4 – 5 bestyrelsesmøder.

Tak til bestyrelsen for deres arbejde. Tak til arbejdsgruppen bag renovering af Stuen og tak til Palle for hans store arbejde i Stuen hver tirsdag.

Jeg vil igen rette en stor tak til bestyrelsens medlemmer. Uden dem – ingen forening,
En stor tak Gardehusarregimentet, Danske Gardehusarforeninger og Danske Soldaterforeningers Landsråd for et godt samarbejde.
Næstformanden modtog på bestyrelsens vegne store klapsalver for arbejdet. Dirigenten tog herefter beretningen til efterretning.

3.
Kasseren aflagde det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
Regnskabet fra det forgangne har krævet mange menneskelige ressourcer fra kasseren for at få kontingentet fra foreningens medlemmer. Bestyrelsen arbejder dog på en løsning vedr. kontingent inddrivelse.
En meget detaljeret regnskabsopstilling udviste et pænt overskud. Enkelte posteringer blev trukket frem og gennemgået i detaljer. Økonomisk er foreningen velstillet. Regnskabet kan ses i referatmappen.
Dags dato 206 betalende medlemmer.
Kontingentet vil fortsat være 200,- kr.
Kasseren fremsatte forslag til budget for det kommende år hvor der bl.a. er afsat et beløb til forskønnelse af Peder Aalborgstuen, blad til medlemmerne, udadrettede mødeaktiviteter samt tanker om tilskud til medlemmernes forplejning ved årets jubilarstævne. Budget kan ses i referatmappen.
Kontingent kan stadig betales via Mobile Pay. Man kan fortsat betale som hidtil.
Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt og der var ros fra forsamlingen til kasseren for et godt stykke arbejde i 2020/2022.

Herefter meddelte kasseren at foreningen giver en øl senere.

4.
Bevillingshaveren orienterede herefter om Peder Aalborgstuens virke og økonomi.

ÅRET 2021 I PEDER AALBORGSTUEN

Her i stuen er året traditionen tro gået godt trods Corona. Dette takket være de unge soldater m/k, som besøger stuen. Nogle uger mere travlt end andre. Tak for det.
Jeg har også haft den store glæde, at hilse på nogle ”ældre” krigere. Det er bare så skønt, at de møder frem.
Jeg vil gerne fremhæve HESK/GHR som besøger stuen rigtigt meget. De er flinke til at hjælpe med oprydning.
Stuen er som bekendt åben hver tirsdag fra kl. 18.30 til ca. 22.00.
Palle

5.
Indkommet forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

6.
Valg.
a. Valg af formand for 2 år til 2024
På valg er Helmer Christensen.
Helmer ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Valde (John Lindgren) som pt er næstformand som ny formand. Valde blev valgt som ny formand.

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år til 2024
På valg er Palle Piil og Mogens Pagh
Begge blev genvalgt.

Den ledige plads som bestyrelsesmedlem/næstformand.
Bestyrelsen foreslår Anette til denne funktion. Anette blev valgt.

Valg som bestyrelses suppleant.
Finn Ib var på valg.
Finn Ib ønsker ikke genvalg. Brian Hvid blev valgt.

c. Valg af revisor for 2 år til 2024
Finn Andersen blev genvalgt. Hans Erik Hansen blev valgt.

d. valg af revisor suppleant.
Der blev ikke fundet en suppleant.

d. Valg af fanebærer og fanebærer suppleant for 2 år til 2024
På valg er Michael Rosenbæk og Johnny Petersen
Begge blev genvalgt.

e.

7.
Eventuelt.

Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevisninger og medlemsmedaljer:

40 års medaljen til Verner Lunddorf Sørensen. Verner var ikke mødt op så han får sendt medaljen.

25 års medaljen. Ejvind Jørgensen fik medaljen udleveret.

Herefter blev Hans Erik Bonde kaldt frem og fik overrakt æresbevisningen ”Æresmedlem af Sjællandske Livregiments Soldaterforening”

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til næstformanden/formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for god løsning af opgaven.

Herefter blev budt på lidt vådt og tørt.

Michael Rosenbæk/Referent

John Lindgren/Formand

Mogens Pagh/Dirigent

Anette Nielsen/Næstformand

BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

Efter valg med enstemmig afgørelse på general-
forsamlingen 24.3.2022 fik bestyrelsen følgende
udseende:

John Lindgren (VALDE), formand
Anette Nielsen, næstformand og bestyrelsesmedlem
Hans-Erik Bonde, kasserer
Michael Rosenbæk, bestyrelsesmedlem og fanebærer
Palle Piil Jensen, bestyrelsesmedlem
Mogens Pagh, bestyrelsesmedlem
Brian Hvid, bestyrelsessuppleant
Finn Andersen, revisor
Hans Erik Hansen, revisor
Jørgen Blinaa, fanebærersuppleant
Johnny Petersen, fanebærersuppleant og webmaster.

For stor foto/tekst tryk på indslag.

Kilde/SJLR

PER HJORTSØE

Af Hans-Erik Bonde

Per Hjortsøe er 23. oktober 2021 og i en alder af 68 år ”fratrådt” tjenesten efter kortere tids sygdom.
Per blev indkaldt i 1972 til Roskilde Kaserne og senere overført til Ringsted Kaserne.
Som marchleder og administrationsofficer i den danske Nijmegen march delegation havde jeg den glæde at have Per Hjortsøe som en ærekær og stabil kører på min jeep.

Billede fra Nato øvelse på Sjælland (udlånt af Tove Hoffmann-Madsen)

På foreningens vegne overbringes den dybeste medfølelse til familien i den for dem så svære tid.

Ære være Per Hjortsøes minde.

HANS PETER KNUDSEN

Af Hans-Erik Bonde

631 836 HANS PETER KNUDSEN

Hans Peter Knudsen er 7. oktober 2021 i en alder af 76 år ”fratrådt” tjenesten efter længere tids svær sygdom, bisættelsen er foregået i stilhed.

836 blev indkaldt januar 1964 til Slagelse Kaserne og som soldaterkammerat og skolekammerat har vi haft mange fælles oplevelser.

På foreningens vegne overbringes den dybeste medfølelse til familien i den for dem så svære tid.

Ære være Hans Peter Knudsens minde.

Udsat generalforsamling 2021

Et stort tillykke til Finn Andersen og Poul Hansen, som ved generalforsamlingen den 17. juni modtog foreningens 40 års medlemstegn.

 

Referat af Sjællandske Livregiments Soldaterforenings generalforsamling 17. juni 2021 i Peder Aalborgstuen.

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. Der var 12 stemmeberettigede mødt frem, inkl. bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes med 5 måneders forsinkelse pga. Corona.

1.
Formanden foreslog Jan Reinhold som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Jan Reinhold takkede for tilliden. Dagsordnen blev godkendt.
Michael Rosenbæk blev godkendt som referent.
Der blev udpeget 2 som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne meddele, at indvarslingen til generalforsamlingen fuldt ud overholdt foreningens love.

2.
Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
Beretningen:
GENERALFORSAMLING 17.06.2021
Formandens beretning

Til orientering
DSL er sammensat af 24 foreninger, som havde 30.836 medlemmer pr. 1.1.2020 og 29.789 1.1.2021. (sidste års beregninger).
Vi har 180 medlemmer pr. 1.1.2021

Beretningen
.
22/3 afholdt vi generalforsamling.
14/4 deltog vi i Landsrådsmøde i DSL.
18/4 deltog vi ved Dybbøl med fanen.
4/5 deltog vi ved Sct. Mikkels Kirke med fanen.
5/9 deltog vi på Nytorv med fanen.
Hjemmeværnets koncert blev aflyst.
11.-12. og 13. april deltog vi i Landsrådsmøde i DSL.

Vi har i årets løb holdt 4 – 5 bestyrelsesmøder.

Ved udgangen af året 2020 var vi 180 medlemmer. Vi har slettet et par medlemmer, som ikke havde reageret på rykkere og personlig henvendelser vedr. udestående af medlemskontingent.

Jeg vil rette en stor tak til bestyrelsens medlemmer. Uden dem – ingen forening,
En stor tak til Gardehusarregimentet, Danske Gardehusarforeninger og Danske Soldaterforeningers Landsråd for et godt samarbejde.
Helmer

Formanden modtog på bestyrelsens vegne store klapsalver for arbejdet. Dirigenten tog herefter beretningen til efterretning.

3.
Kasseren aflagde det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
En meget detaljeret regnskabsopstilling udviste et pænt overskud. Dags dato 180
betalende medlemmer.
Kontingentet vil fortsat være 200,- kr. for kalenderåret
Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt og der var ros fra forsamlingen til kasseren for et godt stykke arbejde i 2020. Under punktet Budget gennemgik Hans – Erik (kasseren) nøje de overvejelser bestyrelsen har lagt i det kommende budget.

Kasseren fortalte forsamlingen om bladets fremtid herunder nye tiltag vedr. bladet og om, at mange af de ældre medlemmer ikke har PC og ikke kan læse på vores hjemmeside osv.

Herefter meddelte kasseren, at foreningen giver en øl for det godkendte referat.

4.
Bevillingshaveren orienterede herefter om Peder Aalborgstuens virke og økonomi.

ÅRET 2020 I PEDER AALBORGSTUEN

Året 2020 og indtil nu har været lig nul pga. af Corona med restriktioner, som er blevet pålagt os i.f.b. med åbning af stuen. Der har ingen aktivitet været i stuen udover håndværkerne.

Helmer (bevillingshaveren) benyttede således muligheden for endnu engang af rose bestyrelsen, herunder det udvalg som har stået for renovering/opdateringen af stuen. Især fremhæves Palle med hustru, som har brugt mange timer ude i stuen med den nye bar, møbler maling osv.
Palle fik klapsalver og hurra råb fra de fremmødte.

Formanden (bevillingshaveren) modtog store klapsalver fra forsamlingen

Indkommet forslag.

Der blev vedtaget enkelte små justeringer af lovene.

5.

Nuværende stk. 2: Udgår.

Nyt stk. 2:
Kontingentet skal indbetales i perioden 1. januar til 15. februar på den af bestyrelsen fastsatte måde.
Har et medlem ikke betalt kontingent senest 15. februar, fremsendes rykkerskrivelse med frist til datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt denne nye frist overskrides, bortfalder medlemskabet. (ancienniteten fortabes).

Nuværende stk. 4: Udgår.

Nyt stk.4:
Æres medlemmer og livtidsmedlemmer er kontingentfrie fra første årsskifte efter valg. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri fra første årsskifte efter valg. Suppleanter efter bestyrelsens vurdering, er kontingentfrie fra første årsskifte efter valg.

Nyt stk. 5:
Regnskabet, der følger kalenderåret, revideres af de valgte revisorer og afleveres til bestyrelsen inden 15. februar.
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a. Valg af kasserer for 2 år til 2023. Hans-Erik blev genvalgt idet Hans – Erik dog
påpegede, at det er den sidste periode i denne funktion. Bestyrelsen skal således
begynde at se efter muligt emne til kasserer.

b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år til 2023.
På valg var John Valde Lindgren, som blev genvalgt.

c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år til 2023.
På valg var Michael Rosenbæk, som blev genvalgt.

d. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år til 2023.
På valg var Anette Nielsen som blev genvalgt. Anette fungerer pt. som
bestyrelsesmedlem pga. af sygdom hos Mogens Pagh.

e. Valg af revisor for 2 år til 2023.
På valg var Claus Skov Larsen, som blev genvalgt.

f. Valg af revisorsuppleant for 2 år til 2023.
På valg var Hans Erik Hansen, som blev genvalgt.

g. Valg af fanebærer for 2 år til 2023.
På valg var Michael Rosenbæk, som blev genvalgt.

h. Valg af fanebærersuppleant for 2 år til 2023.
På valg var Jørgen Blinaa, som blev genvalgt.

Eventuelt.
1. Redaktør SJLR (Hans – Erik) til Gardehusaren stopper ultimo 2021. Bestyrelsen skal således snarest finde afløser til do.
2. Formanden (Helmer) stopper ved afholdelse af næste generalforsamling. Formanden blev meldt ind i 1974 og har været formand siden 1991. Bestyrelsen skal således snarest finde afløser til do.
3. Jan Reinhold spurgte om formanden således også træder tilbage som bevillingshaver i Stuen. Helmer forlader også denne funktion grundet skrantende helbred. Palle overtager denne post.

4. Hans – Erik bad de fremmødte om at hjælpe med at finde en afløser til bladet.

5. Jan Reinhold bad Johnny om at sprede oplysningen om redaktør/kasserer jobbet på Facebook og vores hjemmeside.

 

Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevisninger.

40 års jubilar: Finn Andersen og Poul Hansen fik overrakt 40 års tegnet. Herefter benyttede begge lejligheden til at takke foreningen. Begge fortalte lidt om hvornår de var indkaldt og hvorledes deres tjenesteforløb har været. Der blev afleveret CV til redaktøren.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for god løsning af opgaven.

Herefter blev budt på lidt vådt.

 

Michael Rosenbæk                 Helmer Christensen                                          Jan Reinhold

Referent                                                  Formand                                                 Dirigent                                                                        

For stor tekst/foto tryk på indslag

Foto/SJLR

Rasmus Peter Wetterstrøm

Medlem Kaptajn Rasmus Peter Wetterstrøm * 6. juli 1945 † 16. maj 2021 er efter et hjertestop den 16.05.2021 afgået ved døden.

Tjenesteforløb.
1963 Sjællandske Ingeniørregiment som konstabelelev, 30 april 1964 udnævnt til konstabel
April 1965 udnævnt til Overkonstabel, april 1966 udnævnt til korporal
September 1966 optaget på Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskole
August 1973 start Hærens Officersskole, september 1979 udnævnt til Løjtnant
April 1988 udnævnt til Kaptajn.

Tjeneste som officer er forrettet på under afdelingsniveau som delingsfører og signalofficer.
Kommandoofficer, samt næstkommanderende afsluttende med en Chefperiode ved Stabsunderafdeling.
På afdelingsniveau som transportofficer, og på Stabs- og Regiments niveau som sagsbehandler logistik
ved Østre Landsdels Kommando og materielofficer ved Regimentet.
Efter konstateret muskelsygdom, Limb-girdle muskel dystrofi (muskelsvind i hovedmuskler) blev
han ansat på socialt kapitel, og var tjenestegørende ved Logistiksektionen.

Trods hans handicap var Rasmus meget omkring, dette takket være hans bil med indbygget lift til
hans el kørestol, Rasmus efterleves af 2 børn.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Rasmus Peter Wetterstrøms minde

Ny fane til foreningen

Lidt utraditionelt blev generalforsamlingen indledt med Faneindvielse. Foreningens nye fane blev overrakt af formanden for Danmarks Samfundet Afd. Storebælt Holger Janns til formanden. Herefter blev der slået – som traditionen byder – søm i fanen således:

1 søm (HMD) blev slået af oberst E.B. Dam.
2 søm (Danmarks Samfundet) blev slået af Holger Janns.
3 søm (foreningen) blev slået af formanden Helmer Christensen.

Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevisninger og medlems medaljer:

50 års medaljen. Kurt Hansen indkaldt i 1965. Sakskøbing.

25 års medaljen.
Jan Blichert-Hansen indkaldt i 1978. Vordingborg
Jan Andersen indkaldt i 1974. Munka-Ljungby Sverige
Uffe Preuss indkaldt i 1950 Holbæk
Hans Erik Hansen indkaldt 1970. Korsør.

De næste 6 foreningsmedlemmer vil få medaljen tilsendt således

40 års.
Torben Olsen indkaldt 1979 Allerød.
Niels Buck indkaldt 1979 brædstrup.
Finn Elkjær Larsen indkaldt 1979 Charlottenlund.
Finn Calmer Jessen. Indkaldt i 1979 Nordborg.

25 års.
Claus Groth. Indkaldt 1994. Daugaard.

Referat generalforsamling 25.8.2020 kan ses under generalforsamling.
Stemningsbilleder fra dagen.

For stor tekst/foto tryk på indslag

Kilde/SJLR

 

 

Niels Olsen

Medlem Niels Olsen * 25-6-1943 † 22-12-2019 er efter lang tids sygdom afgået ved døden, han blev i dag fra Søndre Kapel på Bispebjerg Kirkegård sendt på sin sidste rejse, Niels Olsen var fra 2010 til 2014 bestyrelsessuppleant i Sjællandske Livregiments Soldaterforening, over 50 personer var mødt op for at sige et sidste farvel til Niels, fra foreningen deltog 4 personer, som fanekommando Johnny Petersen og Finn Ib Jensen, samt Palle Piil Jensen og Finn Andersen.

Foreningen og soldaterkammerater udtrykker i denne så svære tid et

Æret være Niels Olsens minde