Udsat generalforsamling 2021

Et stort tillykke til Finn Andersen og Poul Hansen, som ved generalforsamlingen den 17. juni modtog foreningens 40 års medlemstegn.

 

Referat af Sjællandske Livregiments Soldaterforenings generalforsamling 17. juni 2021 i Peder Aalborgstuen.

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. Der var 12 stemmeberettigede mødt frem, inkl. bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes med 5 måneders forsinkelse pga. Corona.

1.
Formanden foreslog Jan Reinhold som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Jan Reinhold takkede for tilliden. Dagsordnen blev godkendt.
Michael Rosenbæk blev godkendt som referent.
Der blev udpeget 2 som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne meddele, at indvarslingen til generalforsamlingen fuldt ud overholdt foreningens love.

2.
Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
Beretningen:
GENERALFORSAMLING 17.06.2021
Formandens beretning

Til orientering
DSL er sammensat af 24 foreninger, som havde 30.836 medlemmer pr. 1.1.2020 og 29.789 1.1.2021. (sidste års beregninger).
Vi har 180 medlemmer pr. 1.1.2021

Beretningen
.
22/3 afholdt vi generalforsamling.
14/4 deltog vi i Landsrådsmøde i DSL.
18/4 deltog vi ved Dybbøl med fanen.
4/5 deltog vi ved Sct. Mikkels Kirke med fanen.
5/9 deltog vi på Nytorv med fanen.
Hjemmeværnets koncert blev aflyst.
11.-12. og 13. april deltog vi i Landsrådsmøde i DSL.

Vi har i årets løb holdt 4 – 5 bestyrelsesmøder.

Ved udgangen af året 2020 var vi 180 medlemmer. Vi har slettet et par medlemmer, som ikke havde reageret på rykkere og personlig henvendelser vedr. udestående af medlemskontingent.

Jeg vil rette en stor tak til bestyrelsens medlemmer. Uden dem – ingen forening,
En stor tak til Gardehusarregimentet, Danske Gardehusarforeninger og Danske Soldaterforeningers Landsråd for et godt samarbejde.
Helmer

Formanden modtog på bestyrelsens vegne store klapsalver for arbejdet. Dirigenten tog herefter beretningen til efterretning.

3.
Kasseren aflagde det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
En meget detaljeret regnskabsopstilling udviste et pænt overskud. Dags dato 180
betalende medlemmer.
Kontingentet vil fortsat være 200,- kr. for kalenderåret
Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt og der var ros fra forsamlingen til kasseren for et godt stykke arbejde i 2020. Under punktet Budget gennemgik Hans – Erik (kasseren) nøje de overvejelser bestyrelsen har lagt i det kommende budget.

Kasseren fortalte forsamlingen om bladets fremtid herunder nye tiltag vedr. bladet og om, at mange af de ældre medlemmer ikke har PC og ikke kan læse på vores hjemmeside osv.

Herefter meddelte kasseren, at foreningen giver en øl for det godkendte referat.

4.
Bevillingshaveren orienterede herefter om Peder Aalborgstuens virke og økonomi.

ÅRET 2020 I PEDER AALBORGSTUEN

Året 2020 og indtil nu har været lig nul pga. af Corona med restriktioner, som er blevet pålagt os i.f.b. med åbning af stuen. Der har ingen aktivitet været i stuen udover håndværkerne.

Helmer (bevillingshaveren) benyttede således muligheden for endnu engang af rose bestyrelsen, herunder det udvalg som har stået for renovering/opdateringen af stuen. Især fremhæves Palle med hustru, som har brugt mange timer ude i stuen med den nye bar, møbler maling osv.
Palle fik klapsalver og hurra råb fra de fremmødte.

Formanden (bevillingshaveren) modtog store klapsalver fra forsamlingen

Indkommet forslag.

Der blev vedtaget enkelte små justeringer af lovene.

5.

Nuværende stk. 2: Udgår.

Nyt stk. 2:
Kontingentet skal indbetales i perioden 1. januar til 15. februar på den af bestyrelsen fastsatte måde.
Har et medlem ikke betalt kontingent senest 15. februar, fremsendes rykkerskrivelse med frist til datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt denne nye frist overskrides, bortfalder medlemskabet. (ancienniteten fortabes).

Nuværende stk. 4: Udgår.

Nyt stk.4:
Æres medlemmer og livtidsmedlemmer er kontingentfrie fra første årsskifte efter valg. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri fra første årsskifte efter valg. Suppleanter efter bestyrelsens vurdering, er kontingentfrie fra første årsskifte efter valg.

Nyt stk. 5:
Regnskabet, der følger kalenderåret, revideres af de valgte revisorer og afleveres til bestyrelsen inden 15. februar.
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a. Valg af kasserer for 2 år til 2023. Hans-Erik blev genvalgt idet Hans – Erik dog
påpegede, at det er den sidste periode i denne funktion. Bestyrelsen skal således
begynde at se efter muligt emne til kasserer.

b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år til 2023.
På valg var John Valde Lindgren, som blev genvalgt.

c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år til 2023.
På valg var Michael Rosenbæk, som blev genvalgt.

d. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år til 2023.
På valg var Anette Nielsen som blev genvalgt. Anette fungerer pt. som
bestyrelsesmedlem pga. af sygdom hos Mogens Pagh.

e. Valg af revisor for 2 år til 2023.
På valg var Claus Skov Larsen, som blev genvalgt.

f. Valg af revisorsuppleant for 2 år til 2023.
På valg var Hans Erik Hansen, som blev genvalgt.

g. Valg af fanebærer for 2 år til 2023.
På valg var Michael Rosenbæk, som blev genvalgt.

h. Valg af fanebærersuppleant for 2 år til 2023.
På valg var Jørgen Blinaa, som blev genvalgt.

Eventuelt.
1. Redaktør SJLR (Hans – Erik) til Gardehusaren stopper ultimo 2021. Bestyrelsen skal således snarest finde afløser til do.
2. Formanden (Helmer) stopper ved afholdelse af næste generalforsamling. Formanden blev meldt ind i 1974 og har været formand siden 1991. Bestyrelsen skal således snarest finde afløser til do.
3. Jan Reinhold spurgte om formanden således også træder tilbage som bevillingshaver i Stuen. Helmer forlader også denne funktion grundet skrantende helbred. Palle overtager denne post.

4. Hans – Erik bad de fremmødte om at hjælpe med at finde en afløser til bladet.

5. Jan Reinhold bad Johnny om at sprede oplysningen om redaktør/kasserer jobbet på Facebook og vores hjemmeside.

 

Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevisninger.

40 års jubilar: Finn Andersen og Poul Hansen fik overrakt 40 års tegnet. Herefter benyttede begge lejligheden til at takke foreningen. Begge fortalte lidt om hvornår de var indkaldt og hvorledes deres tjenesteforløb har været. Der blev afleveret CV til redaktøren.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for god løsning af opgaven.

Herefter blev budt på lidt vådt.

 

Michael Rosenbæk                 Helmer Christensen                                          Jan Reinhold

Referent                                                  Formand                                                 Dirigent                                                                        

For stor tekst/foto tryk på indslag

Foto/SJLR