Sjællandske Livregiments Soldaterforening

REFERAT GENERALFORSAMLING 2018

Tilføjet d. 23. marts 2018 af Johnny Petersen

TAPPER OG TRO

Referat af Sjællandske Livregiments Soldaterforenings generalforsamling 22. marts 2018 i Peder Aalborgstuen.

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. Der var 20 stemmeberettigede mødt frem.

1.
Formanden foreslog Mogens Pagh som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
Michael Rosenbæk blev godkendt som referent.
Der blev udpeget 2 som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne meddele, at indvarslingen til generalforsamlingen fuldt ud overholdt foreningens love.

2.
Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
Beretningen:
GENERALFORSAMLING 22.3.2018
Formandens beretning
Til orientering
DSL er sammensat af 24 foreninger, som havde 31.346 medlemmer pr. 1.1.2017 og 30.836 1.1.2018. Et tab på 510 medlemmer.
Vi har 207 medlemmer pr. 1.1.2018

Derefter blev der afholdt en kort ceremoni hvor alle rejste sig op og mindes de af vores medlemmer som er draget til Ryes Brigade..

Beretningen
07.2.2017 deltog foreningen i bladudvalgsmøde. Valde og formand deltog.
18.4.2017 deltog vi med fane på skanserne på Dybbøl for at mindes slaget ved Dybbøl 1864. vi kørte i minibus lånt af HESK. bestyrelsen stillede 3 mand.
21.4.2017 afholdt DSL landsrådsmøde her på kasernen. Vi fik mulighed for salg af forfriskninger til deltagerne. Vi modtag det ”Norske sværd” som vi skal opbevare til næste møde som er i Aalborg.
27.4.2017 havde vi fornøjelsen af salg af forfriskninger i pausen ved årets forårskoncert for Hjemmeværnet.
4.5.2017 deltog fanebærer og Johnny Petersen med fanen i mindehøjtideligheden ved Sct. Mikkels Kirke.

14.6 – 18.6. 2017deltog formanden og Hans-Erik Bonde i Nordisk stævne i Sverige.

5.9.2017 deltog formanden uden hjælper med fanen. Som fanehjælper meldte Jørgen Blinaa sig på dagen i M/69 og medaljer.

16.9.2017 deltog foreningen i årets jubilarstævne, hvor vi havde godt fremmøde af regulære jubilarer.

23.9.2017 deltog næstformanden i åbningen af Ekstremt mandehørm på kasernen.

25.9 2017 deltog formand og næstformand ved formandsmøde i Fredericia.

03.11 2017 deltog hele bestyrelsen i julefrokost i Peder Aalborg stuen. Dette arrangement betales af midler indtjent i Peder Aalborg stuen og er Helmer ”løn” for 2017.

17.11.2017 deltog formanden i flaghejsning og morgensang ved regimentet 403 års fødselsdag.

25.11 2017 deltog hele bestyrelsen med fruer ved festen afholdt til minde om foreningens 100 års stiftelse. En stor tak til festudvalget for deres indsats.

Vi har i årets løb holdt 4 – 5 bestyrelsesmøder.

Jeg vil rette en stor tak til bestyrelsens medlemmer. Ude dem – ingen forening,

En stor tak Gardehusarregimentet, Danske Gardehusarforeninger og Danske Soldaterforeningers Landsråd for et godt samarbejde.

Helmer

Formanden modtog på bestyrelsens vegne store klapsalver for arbejdet. Dirigenten tog herefter beretningen til efterretning.

Ganske uventet tog næstformanden herefter ordet med ordene ” Helmer du har nu afholdt din 27 formands beretning for denne forening. Det kræver sin mand. Derfor vil bestyrelse gerne vise sin respekt over for dette ved at give dig denne gave. Tillykke Helmer”. Der udbrød hurra råb og lange klapsalver. (Helmer fik et rejsegavekort for 2 personer)

3.

Kasseren aflagde det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

En meget detaljeret regnskabsopstilling udviste et pænt overskud. Dags dato 181 betalende medlemmer.

Kontingentet vil fortsat være 200,- kr.

Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt.

Ved næste regnskabsaflæggelse vil posteringen ”diverse udgift” bliver yderligere opdelt i under punkter.

4.

Bevillingshaveren orienterede herefter om Peder Aalborgstuens virke og økonomi.

ÅRET 2017 I PEDER AALBORGSTUEN

Her i stuen er året traditionen tro gået godt. Dette takket være de unge soldater m/k, som besøger stuen. Nogle uger mere travlt end andre. Tak for det.

Jeg har også haft den store glæde, at hilse på nogle ”ældre” krigere. Det er bare så skønt, at de møder frem.

Stuen er som bekendt åben hver tirsdag fra kl. 18.30 til ca. 22.00.

Bare 5 – 6 gange om året, er der lukket. Det anser jeg som min ferie der fra.

Vi har tradition om at rafle prisen på drikkevarerne og der har været gang i det i 2017.

Kassebeholdningen pr. 1.1.2017 var 3.200,- kr. i banken står der 1.1.2017 11.300 kr. derudover har jeg overført midler til foreningskontoen jf. regnskab. Dette er lovpligtigt i en forening som vores. Min løn er stadig 0,- kr., men så holder vi i stedet en lille julefrokost i Peder Aalborg stuen sammen med vore damer for et beskedent beløb af 2.500,- kr.

Helmer

Formanden modtog store klapsalver fra forsamlingen

5.

Indkommet forslag.

Der var ikke tilgået foreningen nogen forslag.

6.

Valg.

  1. Valg af formand for 2 år.

På valg er Helmer V. Christensen.

Helmer blev genvalgt uden modkandidat.

  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er Palle Piil Jensen og Mogens Pagh.

Palle og Mogens blev genvalgt uden modkandidat.

  1. Valg af revisor for 2 år.

På valg er Finn Andersen.

Finn blev genvalgt uden modkandidat.

  1. Valg af fanebærer for 2 år.

På valg er Michael Rosenbæk.

Michael blev genvalgt uden modkandidat.

  1. Valg af fanebærersuppleant 2 for 2 år.

Johnny Petersen blev valgt uden modkandidat.

7.

Eventuelt.   

Hans-Erik Bonde

Mødeaktivitet i stuen. Hvordan kan vi forbedre den? Skal vi annoncere i ugeblade aviser mm. det har vist sig at Facebook opslag giver pote. Skal vi lave mere af det. Tænk over det sagde Hans-Erik.

Hans – Eik meddelte at han fra og med næste Generalforsamling trækker sig 100 % fra at skrive/redigerings arbejdet med forenings bladet. Der skal således finde en anden/anden løsning.

Johnny Petersen

Orienterede om det blå pensionist ID som nu ikke længere kan bruges som adgangskort til Forsvarets etablissementer. Hjemmesiden SJLR.dk er World – Wide og kan ses af alle. Der er kommet en tæller på vores hjemmeside så vi kan se hvor mange som kommer ind og kikker. Der er opdateret ved Ryes Brigade.

Johnny Petersen og Michael Rosenbæk deltog på Sankelmark marchen den 6. februar 2018.

Johnny foreslog at Hans-Erik Bondes Facebook side lukkes. (Hans-Erik vil gerne have hjælp til at lukke denne således det fremgår af siden at den lukker og man bør ”søge” over på vores anden Facebook side. Lukkes pr. 31.12.2018)

Foreningen takkede Johnny for dette store arbejde.

Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevisninger.

50 års medlemstegn og skjold

Følgende skulle i dagens anledning modtage 50 års tegn, som medlem af foreningen.

6592

Helge Nielsen, Holbæk.

25 års medlemstegn og skjold

5158

Carl Loch, Haslev.     

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for god løsning af opgaven.

Herefter blev budt på lidt vådt og tørt.

 

Michael Rosenbæk                 Helmer Christensen                                           Mogens Pagh

Referent                                                  Formand                                                 Dirigent                                                                        

                

1187total visits,2visits today