Sjællandske Livregiments Soldaterforening

KATEGORIEN: GENERALFORSAMLING

Referat generalforsamling 2020

Referat af Sjællandske Livregiments Soldaterforenings generalforsamling 25. August 2020 i Peder Aalborgstuen.

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. Der var 20 stemmeberettigede mødt frem, inkl. bestyrelsen. Deltagerliste findes i referatmappe. Generalforsamlingen blev grundet Corona virus flyttet 5 måneder til d.d.
1.
Formanden foreslog Mogens Pagh som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
Michael Rosenbæk blev godkendt som referent.
Der blev udpeget 2 som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne meddele, at indvarslingen til generalforsamlingen fuldt ud overholdt foreningens love.

Lidt utraditionelt blev generalforsamlingen indledt med faneindvielse. Foreningens nye fane blev overrakt af formanden for Danmarks Samfundet Afd. Storebælt Holger Janns til formanden. Herefter blev der slået – som traditionen byder – søm i fanen således:

1 søm (HMD) blev slået af oberst E.B. Dam.
2 søm (Danmarks Samfundet) blev slået af Holger Janns.
3 søm (foreningen) blev slået af formanden Helmer Christensen.

2.
Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
Beretningen:
GENERALFORSAMLING 25.8.2020
Formandens beretning
Til orientering/beretning:
Der har været en del begivenheder i foreninger således:
5,6 og 7/4 Landsrådsmøde i Vordingborg hvor næstformand og formand deltog.
24/4 var formanden på besøg ved veteran cafe Slagelse.
25/4 var der Hjemmeværns koncert på kasernen. Formanden og Anette deltog og stod bl.a. for udskænkning.
4/5 mindehøjtidelighed ved Sct. Mikels kirke. Fanebærer og hjælper samt formand deltog.
12/6 til 16/6 var 4 mand fra foreningen til Nordisk stævne i Norge. Foreningen deltog med Hans-Erik, Valde, Jørgen Blinaa og Claus Larsen.

4/7 var 4 mand fra foreningen til mindehøjtidelighed ved Rindsholm kro. Foreningen deltog med Formand, Valde Johnny og Jørgen Blinaa.
5/9 var foreningen med 2 mand på plads på Nytorv i forbindelse med Danmarks nationale flag dag. fra foreningen deltog formanden og Jørgen Blinaa.
14/9 var der på kasernen Soldaterjubilæum og åbent hus. Alle fra bestyrelsen deltog.
15/11 havde regimentet (GHR) fødselsdag og formanden deltog, inviteret som gæst.

Vi har i årets løb holdt 4 – 5 bestyrelsesmøder.

Ved udgangen af året var vi 182 medlemmer.

Jeg vil rette en stor tak til bestyrelsens medlemmer. Uden dem – ingen forening,
En stor tak Gardehusarregimentet, Danske Gardehusarforeninger og Danske Soldaterforeningers Landsråd for et godt samarbejde.
Helmer

Formanden modtog på bestyrelsens vegne store klapsalver for arbejdet. Dirigenten tog herefter beretningen til efterretning.

3.
Kasseren aflagde det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
Regnskabet fra det forgangne har krævet mange menneskelige ressourcer fra kasseren for at få kontingentet fra foreningens medlemmer. Bestyrelsen arbejder dog på en løsning vedr. kontingent inddrivelse.
En meget detaljeret regnskabsopstilling udviste et pænt overskud. Enkelte posteringer blev trukket frem og gennemgået i detaljer. Økonomisk er foreningen velstillet. Regnskabet kan ses i referatmappen.
Dags dato 182 betalende medlemmer.
Kontingentet vil fortsat være 200,- kr.
Kasseren fremsatte forslag til budget for det kommende år hvor der bl.a. er afsat et beløb til forskønnelse af Peder Aalborgstuen, blad til medlemmerne, udadrettede mødeaktiviteter samt tanker om tilskud til medlemmernes forplejning ved årets jubilarstævne. Budget kan ses i referatmappen.
Kontingent vil fremover også kunne betales via Mobile Pay. Nummeret vil først blive åbnet efter 01. januar 2021.
Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt og der var ros fra forsamlingen til kasseren for et godt stykke arbejde i 2019.

Herefter meddelte kasseren at foreningen giver en øl senere.

4.
Bevillingshaveren orienterede herefter om Peder Aalborgstuens virke og økonomi.

ÅRET 2019 I PEDER AALBORGSTUEN

Her i stuen er året traditionen tro gået godt. Dette takket være de unge soldater m/k, som besøger stuen. Nogle uger mere travlt end andre. Tak for det.
Jeg har også haft den store glæde, at hilse på nogle ”ældre” krigere. Det er bare så skønt, at de møder frem.
Jeg vil gerne fremhæve HESK/GHR som besøger stuen rigtigt meget. De er flinke til at hjælpe med oprydning.
Stuen er som bekendt åben hver tirsdag fra kl. 18.30 til ca. 22.00.
Helmer

Formanden modtog store klapsalver fra forsamlingen

5.
Indkommet forslag.
Under indkomne forslag, var der forslag fra bestyrelsen til forenkling af vedtægternes § 4, stk.3, nr. 6 således at rækkefølgen er mere logisk end nu:
Pkt. d: valg af bestyrelsessuppleant
Pkt. e: valg af 1. revisor.
Pkt. f. valg af revisorsuppleant.

6.
Valg.
a. Valg af formand for 2 år til 2022
På valg er Helmer Christensen.
Helmer blev genvalgt uden modkandidat.

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år til 2022
På valg er Palle Piil og Mogens Pagh
Begge blev genvalgt uden modkandidat.

c. Valg af revisor for 2 år til 2022
Finn Andersen blev genvalgt

d. Valg af fanebærer og fanebærer suppleant for 2 år til 2022
På valg er Michael Rosenbæk og Johnny Petersen
Begge blev genvalgt uden modkandidat.

e. Finn IB Jensen blev valgt som bestyrelsessuppleant for 2 år til 2022.

e. der blev ikke fundet en revisorsuppleant.

Formanden meldte klart ud at dette var hans sidste periode som formand.

7.
Eventuelt.

Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevisninger og medlemsmedaljer:

50 års medaljen. Kurt Hansen indkaldt i 1965. Sakskøbing.

25 års medaljen. Jan Blichert-Hansen indkaldt i 1978. Vordingborg samt Jan Andersen indkaldt i 1974. Munka-Ljungby Sverige og Uffe Preuss indkaldt i 1950 Holbæk samt Hans Erik Hansen indkaldt 1970. Korsør.

De næste 6 foreningsmedlemmer vil få medaljen tilsendt således:

40 års. Torben Olsen indkaldt 1979 Allerød. Niels Buck indkaldt 1979 brædstrup. Finn Elkjær Larsen indkaldt 1979 Charlottenlund. Finn Calmer Jessen. Indkaldt i 1979 Nordborg.

25 års. Claus Groth. Indkaldt 1994. Daugaard.

Som afslutning på generalforsamling tog næstformanden Valde ordret og beordrede formand og kasseren til at træde frem. Valde takkede formanden og kasseren for det store stykke arbejde de har lagt i foreningen herefter overtog Oberst E.B. Dam ordret og holdte en personlig og meget god tale om formanden og kasseren. Obersten uddelte herefter et gavekort til hver, fra bestyrelsen i foreningen.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for god løsning af opgaven.

Herefter blev budt på lidt vådt og tørt.

Michael Rosenbæk Referent
Helmer Christensen Formand
Mogens Pagh Dirigent

Foreningens nye fane

Formand Helmer Christensen

Holger Janns Danmarks Samfundet

Oberst Erik Breinholt Dam

Kilde/SJLR